Eerste hulp bij hypothecaire begrippen

Premiers secours pour les termes hypothécaires

Lexicon

Hier verklaren we veel voorkomende begrippen.

Sur cette page nous vous expliquons les notions courantes.

Abattement wil zeggen dat je onder bepaalde voorwaarden minder registratierechten moet betalen als je jouw eerste huis of bouwgrond aankoopt. Dit recht geldt enkel voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

De brandverzekering beschermt u, uw huis en soms ook anderen voor tal van schade. In ieder contract zijn er minimum waarborgen waarbij je zelf nog zaken kunt toevoegen. 

De rentevoet van jouw hypotheek kan niet lager (floor)  of hoger (cap) gaan.  Dit is een systeem waarbij de intrestvoet van een herzienbare lening niet lager (floor)  of hoger (cap) kan gaan dan vooraf gekozen. Het aanpassen van deze variabele rentevoet gebeurt op basis van een referte-index.

Deze centrale bevat alle lopende leningen ,zowel consumentenkredieten als hypothecaire kredieten, die in België werden toegekend. De centrale bevat zowel een positief luik (regelmatig betaalde kredieten) als een negatief luik (kredieten in wanbetaling). 

Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt vermindert steeds naarmate jouw krediet verloopt. Dit bedrag eerst in de eerste jaren wel hoger dan bij een klassieke terugbetaling.

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid is een term die voorkomt wanneer je je borg stelt ten aanzien van de kredietgever om de schuld van de kredietnemer of hoofdschuldenaar te betalen in het geval deze niet meer in staat is om zijn schuld te betalen.

Het is een authenhieke akte waarbij je als kredietnemer een volmacht geeft aan de bank om een effectieve hypotheek te nemen wanneer de bank dit nodig acht. De bank zal in de praktijk deze volmacht gebruiken in geval van wanbetaling om alzo een hypotheek te vestigen.

Een hypotheek is een waarborg voor de kredietverstrekker en geeft het recht aan deze laatste om het onroerend goed openbaar te verkopen indien de kredietnemer niet terugbetaald zoals afgesproken.

Een hypotheek voor alle sommen heeft dus tot gevolg dat zelfs wanneer het krediet waarvoor de hypotheek gegeven werd, terugbetaald is, de bank nog steeds het recht heeft om de verkoop van het goed te eisen voor wanbetaling van bestaande en toekomstige persoonlijke leningen bij die bank.

Akte waarbij je je verbindt om de hoofdsom van een krediet terug te betalen zonder dat er enige economische band of voordeel is geweest tussen jou en het krediet.

Als je een kredietaanbod krijgt van jouw bank, dan kun je in dit document alle voorwaarden voor jouw lening terugvinden zoals ondermeer de looptijd, rentevoet en renteformule.

De kredietlast wordt berekend in functie van je inkomen. Hoe hoger dit is, hoe meer je kunt ontlenen. Ontleen je samen met je partner, dan worden de inkomens samengeteld.

Het leefoverschot is het bedrag dat overblijft van je inkomen nadat je alle leenlasten hebt betaald.

Bij een lening krijg je direct het geld van de kredietgever. Je start nadien direct de terugbetaling ervan. Hetzelfde gebeurt bij een krediet. Maar bij een krediet kan je later het geld dat je al hebt afbetaald terug opnemen.

Bij de verkoop van jouw woning en de aankoop van een nieuwe, vaak grotere woning, neemt de bank jouw bestaande hypotheeklening over samen met de nieuwe lening voor het aan te kopen huis. Zo krijg je de tijd om je oude huis te verkopen zonder extra leningslast te betalen.

Bij persoonlijke borg verbind je je ertoe om de volledige som terug te betalen aan de kredietgever wanneer de hoofdontlener niet meer betaalt. Als zakelijke borg engageer je je met jouw huis. Als de hoofdontlener niet meer betaalt, kan de kredietgever enkel uitvoeren op je huis. Indien de prijs van je huis in gedwongen verkoop niet voldoende was om de kredietgever teug te betalen, ben je bevrijd. De kredietgever kan je niet meer vervolgen.

De door jou te betalen maandlast is in het begin van de lening lager dan een klassieke lening, maar stijgt naarmate jouw lening verloopt. Je betaalt dus elk jaar meer mensualiteit.

Dit document kun je bij jouw bank opvragen en bevat alle algemene informatie aangaande de hypothecaire leningen.

De quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van jouw krediet en de waarde van je huis. Dit is voor de kredietgever een belangrijk element in zijn beslissing om jou een krediet te geven. Hoe hoger de quotiteit hoe meer risico voor de kredietgever.

Het aanpassen van een variabele rentevoet gebeurt aan de hand van een referte-index. Deze is vastgelegd bij wet en gelinkt aan de gekozen herzieningsformule. De nieuwe rentevoet wordt dan bepaald door de oorspronkelijke intrestvoet te verlagen of verhogen met het verschil tussen de referte-index gekend tijdens de maand voorafgaand aan de rentewijziging en de initiële referte-index.

Bij de aankoop van een onroerend goed moet u de notariële akte laten registreren en daarop zijn registratierechten verschuldigd. Deze rechten verschillen al naargelang het gewest waar het onroerend is gelegen.

Bij een hypothecaire lening met verbouwingswerken zal de bank het geld gratis  enkele maanden bewaren zodat men het kan opvragen om de uitgevoerde werken te betalen. Wil je het geld echter voor een langere periode beschikbaar houden, dan dien je hiervoor een kost of provisie te betalen.

Met deze verzekering ben je gedurende de hele duurtijd van je krediet gedekt tegen een vroegtijdig overlijden. De verzekeringsmaatschappij zal dan de kredietgever terugbetalen. Ze betalen uit waarvoor jij verzekerd bent.

Bij een vaste rentevoet verandert de intrestvoet van jouw woonlening niet gedurende de ganse looptijd van het krediet.Je betaalt steeds hetzelfde bedrag terug.

Bij een variabele rentevoet kan de intrestvoet van je woonlening meerdere keren wijzigen gedurende de looptijd van het krediet.

Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt is steeds hetzelfde tijdens de hele looptijd van jouw lening. Dit bedrag is bestaat enerzijds uit interesten en anderzijds uit kapitaalaflossing. Tijdens de eerste jaren betaal je eerst meer interesten, naderhand meer kapitaal.

Als je een hypothecaire lening hebt afgesloten voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning en je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op deze gratis verzekering die gedeeltelijk zal tussenkomen bij het aflossen van uw krediet wanneer je arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt.

Dit is een soort van schadevergoeding als jij jouw krediet vroeger terugbetaalt dan dat je overeengekomen bent met de kredietgever. De wet zegt uitdrukkelijk dat je altijd vroeger mag terugbetalen, maar dat de kredietgever dan een wederbeleggingsvergoeding mag vragen. Dit is maximaal 3 maanden

Betaal je jouw  hypotheeklening al gedurende een bepaalde periode, dan kun je via een wederopname een nieuwe som ontlenen te hoogte van het reeds teruggestort kapitaal. Dit kan interessant zijn als je nog extra werken plant in jouw huis.